Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 10 lutego 2020 r. poz. 203);
 • o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 11 lutego 2020 r. poz. 213);
 • o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 11 lutego 2020 r. poz. 218);
 • o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 12 lutego 2020 r. poz. 219);
 • o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 12 lutego 2020 r. poz. 220);
 • o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 12 lutego 2020 r. poz. 224);
 • o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (Dz.U. z 12 lutego 2020 r. poz. 227);
 • o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań dotyczących informatyzacji w zakresie działów administracji rządowej budżet i finanse publiczne (Dz.U. z 13 lutego 2020 r. poz. 230);
 • o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz.U. z 14 lutego 2020 r. poz. 234);
 • o rynku mocy (Dz.U. z 17 lutego 2020 r. poz. 247);
 • o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 17 lutego 2020 r. poz. 250);
 • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 18 lutego 2020 r. poz. 256);
 • o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 18 lutego 2020 r. poz. 261);
 • o efektywności energetycznej (Dz.U. z 19 lutego 2020 r. poz. 264);
 • o służbie cywilnej (Dz.U. z 19 lutego 2020 r. poz. 265);
 • o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 19 lutego 2020 r. poz. 266);
 • Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 20 lutego 2020 r. poz. 275);
 • Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 20 lutego 2020 r. poz. 276);
 • o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 21 lutego 2020 r. poz. 282);
 • o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 21 lutego 2020 r. poz. 283);
 • Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 21 lutego 2020 r. poz. 286);
 • o prawach konsumenta (Dz.U. z 21 lutego 2020 r. poz. 287);
 • o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 24 lutego 2020 r. poz. 293);
 • o działalności leczniczej (Dz.U. z 25 lutego 2020 r. poz. 295);
 • o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 26 lutego 2020 r. poz. 306);
 • Prawo wodne (Dz.U. z 26 lutego 2020 r. poz. 310);
 • o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 27 lutego 2020 r. poz. 319);
 • o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 28 lutego 2020 r. poz. 326);
 • o dowodach osobistych (Dz.U. z 28 lutego 2020 r. poz. 332);
 • o podatku rolnym (Dz.U. z 2 marca 2020 r. poz. 333);
 • o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 3 marca 2020 r. poz. 343);
 • o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 3 marca 2020 r. poz. 344);
 • o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 4 marca 2020 r. poz. 346);
 • o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 4 marca 2020 r. poz. 347);
 • o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 5 marca 2020 r. poz. 357);
 • o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 5 marca 2020 r. poz. 358);
 • o Policji (Dz.U. z 6 marca 2020 r. poz. 360);
 • Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 6 marca 2020 r. poz. 365);
 • o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 10 marca 2020 r. poz. 389);
 • o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 11 marca 2020 r. poz. 396);
 • o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 13 marca 2020 r. poz. 426).

Ogłoszono też obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie:

 • Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz.U. z 13 lutego 2020 r. poz. 233);
 • Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 3 marca 2020 r. poz. 342);
 • Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości (Dz.U. z 4 marca 2020 r. poz. 353);
 • Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz.U. z 6 marca 2020 r. poz. 361);
 • Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wzoru zawiadomienia o wwiezieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wzoru zawiadomienia o wywiezieniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną (Dz.U. z 10 marca 2020 r. poz. 386).