W Dz.U. z 31 marca 2020 r. pod poz. 570 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (dalej: rozporządzenie).

Rozporządzenie określa przesunięcie terminów wynikających m.in. z Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: ustawa o rachunkowości) oraz z Ustawy 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych).

Termin określony w:

 • art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości — przedłużono o 3 miesiące (chodzi o termin zamknięcia ksiąg rachunkowych);
 • art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o rachunkowości (chodzi o okoliczności, w których księgi rachunkowe uznaje się za prowadzone bieżąco), w zakresie sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy — przedłużono o 90 dni;
 • art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości (chodzi o inwentaryzację składników aktywów), w zakresie zakończenia inwentaryzacji — przedłużono o 90 dni;
 • art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości — przedłużono o 3 miesiące (chodzi o termin sporządzenia sprawozdania z działalności);
 • art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości — przedłużono się o 3 miesiące (chodzi tu o termin sporządzenia sprawozdania finansowego oraz termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego).

Terminy określone w ustawie o finansach publicznych, przypadające w 2020 r., przedłuża się o:

 • 30 dni — w odniesieniu do informacji, o których mowa w art. 37, art. 265 pkt 1 oraz art. 266 ustawy o finansach publicznej (chodzi tu o: upublicznianie informacji finansowych przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego, informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze przekazywaną zarządowi jednostki samorządu terytorialnego m.in. przez instytucje kultury oraz informacje przedstawiane przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego organowi stanowiącemu oraz RIO);
 • 60 dni — w odniesieniu do sprawozdań, o których mowa w art. 270 ust. 1 i 4 ustawy o finansach publicznych (chodzi o sprawozdania finansowe jednostek samorządu terytorialnego).

Terminy przekazania sprawozdań określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1393 ze zm.) przedłużono o 21 dni:

 1. w przypadku sprawozdań kwartalnych Rb-50 za I kwartał 2020 r., o których mowa w załączniku nr 38 do tego rozporządzenia;
 2. w przypadku sprawozdań, o których mowa w załączniku nr 40 do tego rozporządzenia:
  • a) kwartalnych za I kwartał 2020 r., z wyłączeniem sprawozdań Rb-27ZZ,
  • b) miesięcznych za miesiąc marzec i kwiecień 2020 r.

Rozporządzenie obowiązuje od 31 marca 2020 r.