W Dz.U. z 27 marca 2020 r. pod poz. 542 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Z rozporządzenia wynika, że podatnikom podatku dochodowego od osób prawnych przedłużono do 31 maja 2020 r. termin:

  • złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) — CIT-8 w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.;
  • wpłaty podatku należnego wykazanego w tym zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Natomiast podatnikom korzystającym z przedmiotowego zwolnienia od podatku dochodowego spełniającym co najmniej jeden z następujących warunków:

  • podatnik we wskazanym roku podatkowym osiągał wyłącznie dochody przedmiotowo wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;
  • uzyskane przez tego podatnika w tym roku podatkowym przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 3 Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów uzyskanych w tym roku przez tego podatnika

przedłużono do 31 lipca 2020 r. termin:

  • złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) — CIT-8 w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.;
  • wpłaty podatku należnego wykazanego w tym zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Rozporządzenie obowiązuje od 27 marca 2020 r.