W Dz.U. z 27 marca z 2020 r. pod poz. 540 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 26 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (dalej: nowelizacja).

Zmiany wprowadzono w Rozporządzeniu MKiDN z 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (dalej: rozporządzenie), zawierającym załącznik określający wykaz bibliotek, które posiadają zbiory zaliczane do narodowego zasobu bibliotecznego. W załączniku tym dodano cztery biblioteki:

  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie,
  • Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu,
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna — Książnica Kopernikańska w Toruniu,
  • Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Zgodnie z § 4–6 rozporządzenia, w przypadku gdy zbiory biblioteki tylko w części są zaliczane do narodowego zasobu, część tę wyodrębnia się ze zbiorów biblioteki. Narodowy zasób podzielono na kategorie określone w § 5 rozporządzenia. Zbiór zaliczany do narodowego zasobu jest ujęty w ewidencji elektronicznej, do której prowadzenia stosuje się przepisy dotyczące szczegółowej i sumarycznej ewidencji wpływów oraz szczegółowej i sumarycznej ewidencji ubytków, określone w Rozporządzeniu MKiDN z 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. poz. 1283).

Biblioteki dodane do wykazu dokonają tych czynności do 31 grudnia 2024 r.

Biblioteka, która posiada zbiory zaliczane do narodowego zasobu, sporządza plan ochrony zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu. Ponadto, narodowy zasób podlega szczególnej ochronie polegającej na zapewnieniu bezpiecznych dla danego rodzaju materiałów bibliotecznych warunków w zakresie:

  • przechowywania,
  • kopiowania i utrwalania na informatycznych nośnikach danych,
  • udostępniania w celach naukowych albo ekspozycyjnych

– które nie spowodują pogorszenia stanu ich zachowania oraz uniemożliwią ich zniszczenie lub kradzież.

Biblioteki, które dodano do wykazu, dokonają tych czynności w terminie roku od dnia wejścia w życie tej nowelizacji, czyli do 11 kwietnia 2021 r.

Nowelizacja obowiązuje od 11 kwietnia 2020 r.