Po posiedzeniu, które odbyło się 8 kwietnia 2020 r., RPP obniżyła stopę referencyjną NBP do poziomu 0,50%.

Od 9 kwietnia 2020 r. zmieniły się więc stawki odsetek ustawowych wynikających z Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: kc). Chodzi tu o odsetki ustawowe:

  • kapitałowe (art. 359 kc), które wynoszą 4% (od 18 marca do 8 kwietnia br. — 4,5%, a od 1 stycznia 2016 r. do 17 marca br. — 5%);
  • za opóźnienia (art. 481 kc), które wynoszą 6% (od 18 marca do 8 kwietnia br. — 6,5%, a od 1 stycznia 2016 r. do 17 marca br. — 7%).

W obydwu przypadkach maksymalne odsetki nie mogą przekroczyć dwukrotności stawki regularnej, czyli obecnie wynoszą odpowiednio: 8% i 12%.

Nie zmieniają się odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych oraz składkowych i wynoszą one nadal 8% w podstawowej wysokości.