W Dz.U. z 20 marca 2020 r. pod poz. 491 opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

W okresie od 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Rozporządzenie to obowiązuje od 20 marca 2020 r.

Natomiast w Dz.U. z 10 kwietnia 2020 r. pod poz. 658 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (dalej: rozporządzenie).

Z rozporządzenia wynika, że:

  • wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Polski, podtrzymując m.in. obowiązek 14-dniowej kwarantanny po przekroczeniu polskiej granicy;
  • wprowadzono ograniczenia m.in. w zakresie: poza przewidzianymi wyjątkami, zakazano na obszarze Polski przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, ustanowiono czasowe ograniczenie prowadzenia wybranej działalności, w tym bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą, wprowadzono liczne ograniczenia w handlu (m.in. ograniczenie liczby klientów przebywających w placówkach handlowych) itd.;
  • zakazano do odwołania wywozu lub zbywania poza terytorium Polski respiratorów i kardiomonitorów (chyba że za zgodą wojewody);
  • do odwołania, nie później niż na 36 godzin przed zamiarem wywozu lub zbycia poza terytorium Polski: gogli ochronnych, kombinezonów typu TYVEK, masek typu FFP2/FFP3, maseczek chirurgicznych, ochraniaczy na buty (obuwie), rękawiczek lateksowych, rękawiczek nitrylowych, produktów biobójczych — przedsiębiorca ma obowiązek powiadomić o tym wojewodę właściwego dla jego siedziby albo miejsca zamieszkania;
  • do odwołania zakazano zgromadzeń;
  • od 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nałożono obowiązek zakrywania, przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki, ust i nosa podczas przebywania poza adresem miejsca zamieszkania lub stałego pobytu; maseczki nie musi nosić m.in. osoba wykonująca czynności zawodowe czy służbowe w budynkach, zakładach, obiektach czy placówkach, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów (zmiana wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. z 15 kwietnia 2020 r. poz. 673, które obowiązuje od 15 kwietnia 2020 r.).

Rozporządzenie obowiązuje od 10 kwietnia 2020 r.