W Dz.U. z 16 maja 2020 r. pod poz. 878 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Rozporządzenie, podobnie jak poprzednie dotyczące tych kwestii, wskazuje obszar całego terytorium RP jako objęty stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Inne regulacje zawarte w poszczególnych rozdziałach rozporządzeniu dotyczą m.in.:

  • obowiązującej nadal, poza przewidzianymi wyjątkami, obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny po przekroczeniu polskiej granicy;
  • ograniczeń w obrocie określonymi przedmiotami (chodzi o kombinezony typu TYVEK, maski typu FFP2/FFP3, ochraniacze na buty — obuwie);
  • utrzymania czasowego ograniczenia prowadzenia działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (PKD dział 90.0), ale z wyłączeniem galerii sztuki (z wyjątkiem stanowiących część statutową działalności domów kultury albo ośrodków kultury), w tym centrów sztuki oraz biur wystaw artystycznych, organizowanych bez udziału publiczności działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia, jak również nagrań fonograficznych i audiowizualnych, a także projekcji filmowych organizowanych na otwartym powietrzu;
  • umożliwienia od 18 maja 2020 r. prowadzenia w określonych warunkach sanitarnych działalności m.in. gastronomicznej, kosmetycznej, fryzjerskiej oraz związanej z prowadzeniem kasyn;
  • czynności sprawowania kultu religijnego: od 17 maja 2020 r. w trakcie tych czynności, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego może znajdować się 1 uczestnik na 10 m2 powierzchni tego budynku, oprócz osób sprawujących kult religijny (w budynku o powierzchni mniejszej niż 50 m2 dopuszczono jednoczesne przebywanie 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny), zaś na cmentarzu może znajdować się nie więcej niż 50 uczestników podczas jednego pogrzebu, oprócz osób sprawujących kult religijny, osób dokonujących pochowania lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy;
  • działalności urzędów: do odwołania w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów (ten przepis obowiązuje od 25 maja 2020 r.);
  • zakazu organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności: do odwołania zakazano organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 Ustawy z 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, a także, poza wyjątkami, innych zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań: danej osoby z jej osobami najbliższymi lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu, a także dwóch osób;
  • nakazu udostępniania nieruchomości: do odwołania nakazano udostępnienie, w celu zwalczania epidemii, nieruchomości, lokali i terenów, jeżeli są one przewidziane w planie, o którym mowa w art. 44 ust. 1 Ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (wojewoda, na podstawie informacji uzyskanej od właściwego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, informuje właściciela o obowiązku udostępnienia nieruchomości, lokalu i terenu);
  • czasowego ograniczenia korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązku ich zabezpieczenia: do odwołania zakazano (poza przewidzianymi wyjątkami) korzystania z placów zabaw oraz ogrodów jordanowskich w części, w jakiej ten ogród ma plac zabaw lub urządzenia przeznaczone do zabawy dzieci, ze znajdujących się na terenach leśnych miejsc małej infrastruktury leśnej, urządzeń przeznaczonych do zabawy dzieci, wiat i miejsc biwakowania;
  • nakazu określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązku stosowania środków profilaktycznych — dotyczy m.in. utrzymania dwumetrowego dystansu między osobami w ruchu pieszym (poza osobami wspólnie mieszkającymi lub gospodarującymi), maksymalnej liczby pasażerów środków komunikacji publicznej do połowy miejsc siedzących, obowiązku poruszania się osób poniżej 13. roku życia z opiekunem, obowiązku zakrywania w przestrzeni publicznej ust i nosa.

Utraciło tym samym moc Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 792 i 820).

Rozporządzenie obowiązuje od 16 maja 2020 r.