W Dz.U. z 23 kwietnia 2020 r. pod poz. 728 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. w związku z COVID-19.

Zarządzono zaniechanie poboru odsetek za zwłokę naliczonych w okresie od 1 maja 2020 r. do 1 czerwca 2020 r. od zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z zeznań PIT, o których mowa w art. 45 ust. 1 i 1a Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części przypadającej na dokonane w tym okresie wpłaty podlegające zaliczeniu na poczet tych zaległości podatkowych. Dotyczy to także nadpłaty lub zwrotu podatku podlegających zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych. Zaniechanie to obejmuje całe terytorium Polski.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 maja 2020 r.