W Dz.U. z 7 maja 2020 r. pod poz. 819 opublikowano Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 6 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym.

Rozporządzenie określa szczegółowy tryb i sposób doręczania pism sądowych przeznaczonych dla stron, ich pełnomocników oraz świadków, biegłych i innych osób biorących udział w postępowaniu cywilnym przez:

  • operatora pocztowego w rozumieniu Ustawy z 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe;
  • osoby zatrudnione w sądzie;
  • sądową służbę doręczeniową.

Przepisy rozporządzenia dotyczące sądu wysyłającego stosuje się odpowiednio do komornika.

Rozporządzenie obowiązuje od 7 maja 2020 r.