Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. z 21 kwietnia 2020 r. poz. 707);
 • o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 21 kwietnia 2020 r. poz. 708);
 • o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 21 kwietnia 2020 r. poz. 711);
 • o samorządzie gminnym (Dz.U. z 21 kwietnia 2020 r. poz. 713);
 • o podatku akcyzowym (Dz.U. z 23 kwietnia 2020 r. poz. 722);
 • o dokumentach publicznych (Dz.U. z 23 kwietnia 2020 r. poz. 725);
 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 24 kwietnia 2020 r. poz. 729);
 • o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 24 kwietnia 2020 r. poz. 735);
 • o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 27 kwietnia 2020 r. poz. 755);
 • o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 28 kwietnia 2020 r. poz. 762);
 • o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. z 28 kwietnia 2020 r. poz. 764);
 • o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz.U. z 28 kwietnia 2020 r. poz. 765);
 • o usługach płatniczych (Dz.U. z 4 maja 2020 r. poz. 794);
 • o odpadach (Dz.U. z 4 maja 2020 r. poz. 797);
 • o rewitalizacji (Dz.U. z 5 maja 2020 r. poz. 802);
 • o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 5 maja 2020 r. poz. 805);
 • o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 6 maja 2020 r. poz. 808);
 • Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 7 maja 2020 r. poz. 814);
 • o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 7 maja 2020 r. poz. 815);
 • o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 7 maja 2020 r. poz. 818);
 • o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 8 maja 2020 r. poz. 821);
 • o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 8 maja 2020 r. poz. 823);
 • Prawo energetyczne (Dz.U. z 11 maja 2020 r. poz. 833);
 • o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 12 maja 2020 r. poz. 838);
 • o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 13 maja 2020 r. poz. 851).