W Dz.U. z 15 maja 2020 r. pod poz. 875 opublikowano Ustawę z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dalej: tarcza 3.0).

Nowelizacja wprowadza zmiany w 47 ustawach, w tym w ustawie z:

  • 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.);
  • 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.);
  • 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.);
  • 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266);
  • 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 ze zm.);
  • 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz.U. z 2019 r. poz. 2199 ze zm.), w której wprowadzono m.in. opłatę na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 1,5% przychodu uzyskanego z tytułu opłat za dostęp do udostępnianych publicznie audiowizualnych usług medialnych na żądanie albo przychodu uzyskanego z tytułu emisji przekazów handlowych, jeżeli ten przychód w danym okresie rozliczeniowym jest wyższy niż opłata, którą wnosi podmiot dostarczający audiowizualną usługę medialną na żądanie;
  • 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797);
  • 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294);
  • 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.);
  • 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695).

Tarcza 3.0 obowiązuje, poza wyjątkami, od 16 maja 2020 r. Z nowymi przepisami można zapoznać się na stronie Dziennika Ustaw.