W Dz.U. z 23 czerwca 2020 r. poz. 1086 opublikowano Ustawę z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, dalej: tarcza antykryzysowa 4.0.

Określa ona zasady:

  • stosowania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom w rozumieniu Ustawy z 6 marca2018 r. — Prawo przedsiębiorców, oraz podmiotom prowadzącym działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych wynikających z rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2,
  • prowadzenia uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu w związku z występowaniem COVID-19.

Tarcza 4.0 wprowadza także zmiany w wielu ustawach, w tym także w Ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 7 marca 2020 r. poz. 374 ze zm.).

Na ich podstawie samorządowe instytucje kultury mogą skorzystać z prawa do:

  • świadczenia na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem;
  • obniżenia wymiaru czasu pracownika lub objęcie pracownika przestojem ekonomicznym;
  • udzielania zaległego urlopu wypoczynkowego bez zgody pracownika;
  • zawieszenia funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
  • obniżenia niektórych świadczeń wypłacanych przez pracodawcę.

Więcej o przepisach dla instytucji kultury w tarczy 4.0 piszemy w artykule „Pomoc dla instytucji kultury przewidziana w tzw. tarczy antykryzysowej 4.0″.

Tarcza antykryzysowa 4.0 obowiązuje od 24 czerwca 2020 r.