W Dz.U. z 29 maja 2020 r. pod poz. 957 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 26 maja 2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Rozporządzenie reguluje kwestie dotyczące:

  • wymagań technicznych dla kas (kasa posiada certyfikaty, które są ważne nie krócej niż 5 lat i nie dłużej niż 10 lat od daty wystawienia);
  • sposób używania kas (podatnicy prowadzą ewidencję każdej czynności sprzedaży, w tym sprzedaży zwolnionej od podatku, przy użyciu kas, które spełniają określone funkcje, wymagania techniczne i posiadają ważne certyfikaty kasy; podatnik zapewnia połączenie kasy z drukarką i jej konfigurację w sposób zapewniający poprawny wydruk zgodny z wymaganiami, a także zapewnia konfigurację urządzenia, na którym jest zainstalowana kasa, zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta kasy);
  • rodzaje danych zawartych we wniosku o wydanie potwierdzenia oraz rodzaje dokumentów i urządzeń niezbędnych do wydania potwierdzenia (chodzi o potwierdzenie, o którym mowa w art. 111 ust. 6b Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym producenci krajowi i podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących w celu wprowadzenia ich na terytorium kraju do obrotu mają obowiązek uzyskania dla danego typu kas rejestrujących potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar, że kasy te spełniają określone funkcje i wymagania techniczne dla kas rejestrujących);
  • okres, na który jest wydawane potwierdzenie (potwierdzenie wydaje się na okres 5 lat, po upływie którego można je wydać na następny okres, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami i urządzeniami oraz przeprowadzeniu badań; potwierdzenie może być wydane na kolejnych 5 lat bez ponownych badań, w przypadku gdy: przepisy, na podstawie których wydane zostało dotychczasowe potwierdzenie, nie uległy zmianie, a także gdy nie wystąpiły zmiany w kasie);
  • zakres badań kasy oraz rodzaje danych zawartych w sprawozdaniu z badań kasy;
  • sposób oznaczania kasy numerami unikatowymi i warunki ich przydzielania oraz dokumenty, które powinny być dołączone do kasy przy wprowadzaniu jej do obrotu (kasę oznacza się numerem unikatowym przez producenta, który składa się z trzyliterowego prefiksu oraz ciągu 10 cyfr; numery unikatowe przydziela się wyłącznie dla kas posiadających potwierdzenie).

Rozporządzenie obowiązuje od 1 czerwca 2020 r.