W Dz.U. z 1 czerwca 2020 r. pod poz. 972 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 1 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego.

Przedłużono zatem terminy do:

  • 20 sierpnia 2020 r. — w przypadku zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników przez płatników w marcu 2020 r.,
  • 20 października 2020 r. — w przypadku zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników przez płatników w kwietniu 2020 r.

– przewidziany w art. 52o ust. 1 Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) termin przekazania kwoty pobranych zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku dochodowego.

Ponadto do 20 grudnia 2020 r. przedłużono terminy przewidziane w:

  • art. 38 ust. 1 updof — w przypadku zaliczek na podatek dochodowy m.in. od wynagrodzeń ze stosunku pracy i zasiłków z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez pracodawcę pobranych od pracowników w maju 2020 r.,
  • art. 42 ust. 1 updof — w przypadku zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (art. 41 ust. 1 i 4 updof), od dokonanych świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście (z umów-zleceń i umów o dzieło) oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych, pobranych od zleceniobiorców w maju 2020 r.

płatnikom, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19, o których mowa w Ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 czerwca 2020 r.