W Dz.U. z 10 czerwca 2020 r. pod poz. 1024 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 5 czerwca 2020 r. w sprawie legalnych jednostek miar.

Rozporządzenie określa:

  • nazwy, definicje i oznaczenia legalnych jednostek miar;
  • jednostki nienależące do Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI), które można stosować na terytorium Polski;
  • przedrostki i ich oznaczenia przeznaczone do tworzenia dziesiętnych podwielokrotności i wielokrotności jednostek;
  • zasady pisowni oznaczeń jednostek.

Określono sześć jednostek podstawowych, którymi są: sekunda, metr, kilogram, amper, kelwin, mol i kandela. Co ważne, do nazw i oznaczeń jednostek nie należy dołączać żadnych dodatkowych wyrazów, wskaźników ani liter, poza określonymi w rozporządzeniu. W załącznikach do rozporządzenia określono:

  • nazwy, definicje i oznaczenia jednostek pochodnych o nazwach specjalnych, należących do SI (załącznik nr 1);
  • nazwy, definicje i oznaczenia jednostek dopuszczonych (załącznik nr 2);
  • nazwy i oznaczenia przedrostków wyrażających czynniki służące do tworzenia dziesiętnych podwielokrotności i wielokrotności jednostek (załącznik nr 3).

Rozporządzenie obowiązuje od 13 czerwca 2020 r.