W Dz.U. z 18 czerwca 2020 r. pod poz. 1059 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.

Przedłużono terminy, w których podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, o których mowa w art. 145b ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT):

 • do 31 grudnia 2020 r. (wcześniej było do 30 czerwca 2020 r.) — do:
  • świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  • sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;
 • do 30 czerwca 2021 r. (wcześniej było do 31 grudnia 2020 r.) — do świadczenia usług:
  • fryzjerskich,
  • kosmetycznych i kosmetologicznych,
  • budowlanych,
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • prawniczych,
  • związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
  • wyłącznie w zakresie wstępu.

Jak wynika z art. 145b ust. 3 ustawy o VAT, wymienieni podatnicy mogą dokonać odliczenia lub otrzymać zwrot (art. 111 ust. 4 i 5 ustawy o VAT) na zakup kas rejestrujących (art. 111 ust. 6a ustawy o VAT), przy czym, zgodnie z rozporządzeniem, za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przyjmuje się dzień:

 • 1 stycznia 2021 r. (było 1 lipca 2020 r.) — dla podatników wymienionych w pkt 1;
 • 1 lipca 2021 r. (było 1 stycznia 2021 r.) — dla podatników z pkt 2.

Rozporządzenie obowiązuje od 19 czerwca 2020 r.