W Dz.U. z 22 maja 2020 r. pod poz. 906 opublikowano Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z 18 maja 2020 r. w sprawie określenia innego terminu w zakresie zamieszczenia przez organizacje pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego w roku 2020.

Zgodnie z art. 15zzzzze Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w drodze rozporządzenia, może określić inny termin wypełniania przez organizację pożytku publicznego (OPP) obowiązku, o którym mowa w art. 23 ust. 6 lub ust. 6b Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej: ustawa o działalności pożytku publicznego), biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowej jego realizacji.

Chodzi o roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz roczne sprawozdanie finansowe (art. 23 ust. 1 i 2 ustawy o działalności pożytku publicznego). OPP zamieszcza zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności do 15 lipca roku następującego po roku, za który składane jest sprawozdanie finansowe i merytoryczne, na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu Wolności — Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w BIP (art. 23 ust. 6 ustawy o działalności pożytku publicznego).

Termin publikacji tych sprawozdań, w odniesieniu do sprawozdań za 2019 r., przedłużono do 15 października 2020 r.

Rozporządzenie obowiązuje od 23 maja 2020 r.