W Dz.U. z 29 maja 2020 r. pod poz. 956 opublikowano Ustawę z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany wprowadzono przede wszystkim do Ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w której w części pierwszej w księdze drugiej w tytule II po dziale I dodano dział Ia, który reguluje sprawy o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Wniosek o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia może być złożony na urzędowym formularzu, którego wzór określi Minister Sprawiedliwości. Sąd orzeka w terminie jednego miesiąca od dnia wniesienia wniosku.

Postanowienie o zobowiązaniu osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia jest skuteczne i wykonalne z chwilą ogłoszenia. Sąd może je zmienić lub uchylić w razie zmiany okoliczności, nawet gdy jest prawomocne.

Natomiast zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do Ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji, policjanci otrzymali prawo zatrzymania osoby stosującej przemoc w rodzinie stwarzającej bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.

Takie samo uprawnienie przewidziano też dla żołnierzy Żandarmerii Wojskowej wobec żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową, stosującego przemoc w rodzinie stwarzającego zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej tą przemocą.

Ustawa wejdzie w życie 30 listopada 2020 r.