W Dz.U. z 29 czerwca 2020 r. pod poz. 1127 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 25 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Zmiany dotyczą Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988 ze zm.), w którym datę jego wejścia w życie przesunięto z 1 lipca 2020 r. na 1 października 2020 r.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 lipca 2020 r.