W Dz.U. z 3 lipca 2020 r. pod poz. 1188 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 1 lipca 2020 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Chodzi o tworzony w postaci elektronicznej przez Szefa KAS wykaz podmiotów (tzw. białą listę podatników):

  • w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT;
  • zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

W rozporządzeniu określono wzór zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (ZAW-NR), stanowiący załącznik do rozporządzenia.

Rozporządzenie obowiązuje od 4 lipca 2020 r.