W Dz.U. z 25 czerwca 2020 r. pod poz. 1106 opublikowano Ustawę z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja wprowadza zmiany m.in. do Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop). Do updop dodano rozdział 3a zatytułowany „Struktury hybrydowe” (art. 16n i następne updop), z którego wynika m.in., że:

  • hybrydowa transakcja to uzgodnienie w sprawie przeniesienia instrumentu finansowego, w przypadku gdy ten sam dochód (przychód) bazowy z tego instrumentu jest traktowany dla celów podatkowych jako dochód (przychód) uzyskany przez więcej niż jedną stronę takiego uzgodnienia;
  • instrument finansowy to instrument finansowy, który w państwie płatnika jest kwalifikowany dla celów podatkowych inaczej niż w państwie odbiorcy, a także hybrydową transakcję;
  • podmiot to podmiot, który dla celów podatkowych jednego państwa jest traktowany jako podmiot nietransparentny, a dla celów podatkowych innego państwa jest traktowany jako podmiot transparentny.

Nowe przepisy określają m.in., kiedy podatnik nie może obciążać kosztów uzyskania przychodów wydatkami związanymi z takimi transakcjami.

Zmiany w tym zakresie wejdą w życie 1 stycznia 2021 r.

Natomiast w Ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), w dziale II po rozdziale 3 dodano rozdziały 3a i 3b zatytułowane:

  • przemieszczenie towarów w procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium kraju;
  • przemieszczenie towarów w procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Zgodnie z nowymi przepisami przemieszczenia towarów w procedurze magazynu typu call-off stock nie uznaje się za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, a także za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Natomiast w Dz.U. z 30 czerwca 2020 r. pod poz. 1138 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 26 czerwca 2020 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock, które obowiązuje od 1 lipca 2020 r.

W Ustawie z 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami dodano Dział VA zatytułowany „Automatyczna wymiana informacji o schematach podatkowych transgranicznych”.

Wynika z niego m.in., że Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje właściwym organom państw członkowskich, w drodze automatycznej wymiany, informacje o schematach podatkowych transgranicznych.

W związku z tym zmiany wprowadzono też do Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, gdzie m.in. zdefiniowano NZSPT jako numer zgłoszenia schematu podatkowego transgranicznego nadawany przez Szefa KAS w celu automatycznej wymiany informacji o schematach podatkowych transgranicznych.

Przepisy w tym zakresie obowiązują od 1 lipca 2020 r.