W Dz.U. z 31 lipca 2020 r. pod poz. 1330 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 30 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia organu Krajowej Administracji Skarbowej do przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Zgodnie z art. 45c ust. 1 Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof), naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, na wniosek, przekazuje na rzecz jednej OPP, wybranej przez podatnika z wykazu uprawnionych organizacji, kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego z:

  • zeznania podatkowego złożonego przed upływem terminu określonego na jego złożenie, albo
  • korekty tego zeznania, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego — po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Jednak minister finansów, uwzględniając potrzebę sprawnego zorganizowania procesu przekazywania kwot z tytułu 1% podatku, może upoważnić, w drodze rozporządzenia, inny organ do realizacji zadania polegającego na przekazaniu kwoty 1% podatku dochodowego (art. 45c ust. 8 updof).

Na podstawie tej delegacji ustawowej minister finansów upoważnił Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do realizacji tego zadania.

Rozporządzenie obowiązuje od 31 lipca 2020 r.