W Dz.U. z 14 lipca 2020 r. pod poz. 1239 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 8 lipca 2020 r. w sprawie szczególnego trybu postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przechowywaniu i sprzedaży zajętych kosztowności.

Z rozporządzenia wynika, że organ egzekucyjny dokonuje wyboru formy sprzedaży ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu, która zapewnia:

  • niezwłoczną sprzedaż takich ruchomości oraz
  • uzyskanie jak najkorzystniejszej ceny ich nabycia.

Natomiast zajęte kosztowności wraz z jednym egzemplarzem protokołu ich zajęcia pracownik obsługujący organ egzekucyjny składa niezwłocznie, w obecności zobowiązanego lub dwóch świadków, do kasy pancernej albo skrytki bankowej, którą dysponować powinien wyłącznie organ egzekucyjny. Na egzemplarzu protokołu zajęcia kosztowności, który przechowuje się w aktach egzekucyjnych, zamieszcza się adnotację o złożeniu tych kosztowności odpowiednio w kasie pancernej albo skrytce bankowej.

Przed dokonaniem tych czynności, jeżeli jest to możliwe, pracownik obsługujący organ egzekucyjny umieszcza kosztowności, w obecności zobowiązanego lub dwóch świadków, w kopercie i umieszcza na sklejeniach koperty podpis i odcisk imiennej pieczęci. Zobowiązany lub świadkowie umieszczają na sklejeniach koperty podpisy.

Do sprzedaży ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przechowywania i sprzedaży kosztowności zajętych przed 30 lipca 2020 r. stosuje się przepisy dotychczasowe, czyli Rozporządzenie Ministra Finansów z 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przechowywaniu i sprzedaży niektórych ruchomości (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1023 ze zm.).

Rozporządzenie obowiązuje od 30 lipca 2020 r.