W Dz.U. z 10 lipca 2020 r. pod poz. 1229 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 10 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym.

Zmiany wprowadzono do Rozporządzenia Ministra Finansów z 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 704), gdzie zmieniono § 3 ust. 1. Określono w nim następujące sprawozdania:

  • Rb-BZ1 — roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym (załącznik nr 1 do rozporządzenia);
  • Rb-BZ2 — roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego / agencji wykonawczej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej osoby prawnej w układzie zadaniowym (załącznik nr 2 do rozporządzenia).

Przed zmianą sprawozdania te określono także w wersji półrocznej. W związku z tym uchylono również przepisy rozporządzenia dotyczące sporządzania i korygowania sprawozdań półrocznych.

Nowelizacja obowiązuje od 11 lipca 2020 r.