W Dz.U. z 21 lipca 2020 r. pod poz. 1273 opublikowano Ustawę z 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Zmiany wprowadzono do Ustawy z 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1882), dalej: ustawa.

Z nowego brzmienia art. 4 ust. 1 ustawy wynika, że nie tylko zbrodnie stanowiące według prawa międzynarodowego zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne, o których mowa w art. 1 pkt 1 lit. a ustawy, nie ulegają przedawnieniu, ale również zbrodnie komunistyczne, w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy, niebędące zbrodniami wojennymi lub zbrodniami przeciwko ludzkości (chodzi tu przede wszystkim o czyny popełnione przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego w okresie od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r. polegające na stosowaniu represji lub innych form naruszania praw człowieka wobec jednostek lub grup ludności bądź w związku z ich stosowaniem, stanowiące przestępstwa według polskiej ustawy karnej obowiązującej w czasie ich popełnienia).

Ustawa obowiązuje od 31 lipca 2020 r.