W Dz.U. z 28 sierpnia 2020 r. pod poz. 1486 opublikowano Ustawę z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej, ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. oraz ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (dalej: nowelizacja).

Z nowelizacji wynika m.in., że do art. 35b Ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej dodano ust. 5, zgodnie z którym przekazanie służbom statystyki publicznej danych osobowych z katalogu danych przetwarzanych przez służby statystyki publicznej w celu statystycznym przez dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych nie stanowi naruszenia tajemnicy komunikowania się w sieciach telekomunikacyjnych, o której mowa w art. 159 ust. 1 Ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Tajemnica ta obejmuje natomiast m.in. dane dotyczące użytkownika, treść indywidualnych komunikatów, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, a także dane o próbach uzyskania połączenia między zakończeniami sieci.

Do wykazu danych przetwarzanych przez służby statystyczne do celów statystycznych dołączono także adres:

  • miejsca, w którym znajduje się zakończenie sieci udostępnione abonentowi publicznie dostępnej usługi telefonicznej świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej;
  • miejsca zamieszkania abonenta publicznie dostępnej usługi telefonicznej świadczonej w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej;
  • do korespondencji abonenta publicznie dostępnej usługi telefonicznej świadczonej w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej.

Do Ustawy z 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. dodano art. 8a–8f, z których wynika m.in., że użytkownik gospodarstwa rolnego jest obowiązany przeprowadzić samospis internetowy.

Jednak, gdy nie będzie mógł dopełnić tego obowiązku, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tego użytkownika, powinien zgłosić ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej, nie później niż do 31 października 2020 r.

Zmiany wprowadzono też do Ustawy z 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., dodając do niej art. 14a, zgodnie z którym osoba fizyczna objęta spisem powszechnym w ramach spisu powszechnego przekazuje dane metodami:

  • samospisu internetowego, przeprowadzanego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej GUS;
  • wywiadu bezpośredniego przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu powszechnego;
  • wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego z wykorzystaniem: zainstalowanego na komputerze oprogramowania dedykowanego do przeprowadzenia spisu powszechnego lub urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu powszechnego.

Natomiast osoba fizyczna objęta spisem powszechnym, która nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tej osoby, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej, nie później niż do 31 maja 2021 r.

Przekazanie przez osobę fizyczną objętą spisem powszechnym danych z zastosowaniem metody wywiadu bezpośredniego lub metody wywiadu telefonicznego zwalnia ją z obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego.

Ustawa obowiązuje od 29 sierpnia 2020 r.