W Dz.U. z 28 sierpnia 2020 r. pod poz. 1487 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

Zmiany wprowadzono do Rozporządzenia Ministra Finansów z 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

Dodano rozdział 4a w brzmieniu: „Towary, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 8%”. Towary te wymieniono w załączniku, zgodnie z którym stawka VAT 8% ma zastosowanie do:

  • produktów pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienionych ani niewłączonych — wyłącznie nasienia zwierząt objętych poz. 7 załącznika nr 3 do Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) oraz poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (CN ex 0511);
  • maszyn, urządzeń i wyposażenia — wyłącznie maszyn poligraficznych do pisma Braille’a (CN ex 8442 30 00);
  • maszyn do automatycznego przetwarzania danych i urządzeń do nich; czytników magnetycznych lub optycznych, maszyn do przenoszenia danych w postaci zakodowanej na nośniki danych oraz maszyn do przetwarzania takich danych, gdzie indziej niewymienionych ani niewłączonych — wyłącznie urządzeń komputerowych do pisma Braille’a — dla ociemniałych (CN ex 8471);
  • maszyn do pisania dla niewidomych (CN ex 8472 90 80);
  • urządzeń do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille’a (bez względu na CN).

Rozporządzenie obowiązuje od 31 sierpnia 2020 r.