W Dz.U. z 23 września 2020 r. pod poz. 1634 opublikowano Program współpracy między MKiDN a Ministerstwem Kultury Republiki Chorwacji na lata 2020–2023, podpisany w Krakowie 1 lipca 2020 r.

W programie tym obydwie strony rządowe ustaliły, że będą m.in.:

  • sprzyjać bezpośredniemu kontaktowi instytucji i organizacji działających w dziedzinie kultury w obu państwach;
  • wspierać pobyt artystów, twórców i specjalistów ze wszystkich dziedzin kultury w ramach bezpośredniej współpracy między instytucjami obu krajów, w tym m.in. poprzez wsparcie dla pisarzy poprzez ich udział w międzynarodowych wydarzeniach literackich;
  • wspierać działalność w zakresie muzyki (promowanie kompozytorów obydwu krajów);
  • sprzyjać bezpośredniej współpracy między galeriami, muzeami (innymi podmiotami działającymi w dziedzinie muzealnictwa), teatrami (zespołami teatralnymi, baletowymi, operowymi, teatrów ruchu itp.);
  • współpracować w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego między instytucjami za to odpowiedzialnymi, także w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w tym udział zespołów folklorystycznych;
  • dbać o miejsca pamięci historycznej obu państw;
  • wspierać współpracę bibliotek narodowych obydwu krajów, a także działalność w zakresie archiwistyki;
  • wspierać współpracę w zakresie twórczości audiowizualnej (filmowej, archiwów filmowych), a także udział filmowców obydwu krajów w międzynarodowych festiwalach filmowych;
  • współpracować w zakresie programów i inicjatyw unijnych.

Program wszedł w życie 1 lipca 2020 r.