W Dz.U. z 17 września 2020 r. pod poz. 1601 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 10 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu.

Zmianę wprowadzono w Rozporządzeniu MKiDN z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 137 ze zm.). W załączniku do tego rozporządzenia po poz. 32 dodano poz. 33, w której figuruje Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC / Biblioteka — Fonoteka Związku Kompozytorów Polskich.

Rozporządzenie obowiązuje od 2 października 2020 r.