W Dz.U. z 28 października 2020 r. pod poz. 1892 opublikowano Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych.

Zmiany wprowadzono w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 408 ze zm.) i dotyczą one m.in. dokonywania zapłaty gotówkowej kosztów sądowych w sprawach cywilnych.

Dodano przepisy, z których wynika, że uiszczenie opłaty sądowej w formie wpłaty gotówkowej odbywa się w kasie sądu właściwego dla podjęcia czynności procesowej, z którą wiąże się uiszczenie opłaty sądowej, lub sądu, za którego pośrednictwem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wnosi się pismo podlegające opłacie sądowej.

Natomiast jeżeli rozporządzenie przewiduje możliwość uiszczenia opłaty sądowej w kasie sądu, należy przez to rozumieć także punkt kasowy prowadzony przez podmiot zewnętrzny na podstawie umowy zawartej z sądem, znajdujący się w sądzie właściwym dla podjęcia czynności procesowej, z którą wiąże się uiszczenie opłaty sądowej, lub w sądzie, za którego pośrednictwem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wnosi się pismo podlegające opłacie sądowej.

Przepisy o kasie sądu stosuje się odpowiednio do urządzeń elektronicznych umożliwiających uiszczenie opłaty sądowej zlokalizowanych w sądzie. Dyrektor sądu udostępnia na stronie internetowej sądu oraz na tablicy ogłoszeń w budynku sądowym informacje o:

  • funkcjonujących kasach sądu, w których można uiścić opłatę sądową;
  • możliwych sposobach uiszczania opłat sądowych w formie bezgotówkowej;
  • numerach rachunków bieżących dochodów sądu, na które można dokonywać wpłat.

Rozporządzenie obowiązuje od 12 listopada 2020 r.