W Dz.U. z 3 listopada 2020 r. pod poz. 1938 opublikowano Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z 30 października 2020 r. w sprawie wsparcia finansowego dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej.

Zgodnie z art. 15m1 ust. 1 Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 12 miesięcy po ich odwołaniu, minister kultury może przeznaczać środki budżetu państwa z części, której jest dysponentem, na wsparcie finansowe, w postaci pomocy socjalnej, twórców i artystów.

Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego jest posiadanie przez twórcę lub artystę dorobku w zakresie działalności kulturalnej oraz znajdowanie się w trudnej sytuacji materialnej.

Udzielenie wsparcia finansowego odbywa się na podstawie wniosku złożonego do ministra kultury, albo wyznaczonej przez niego państwowej instytucji kultury. Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego można składać od chwili ogłoszenia o naborze wniosków w BIP. Nabór wniosków ma charakter ciągły i trwa do wyczerpania środków przeznaczonych na udzielenie wsparcia finansowego.

Wniosek o udzielenie wsparcia powinien zawierać:

  1. dane osoby, której wniosek dotyczy: imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz adres zamieszkania, a także PESEL;
  2. nazwę oraz adres urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której wniosek dotyczy;
  3. informacje o dorobku twórczym lub artystycznym osoby, której wniosek dotyczy;
  4. informacje o sytuacji materialnej osoby, której wniosek dotyczy, wraz ze wskazaniem okoliczności wpływających na tę sytuację, uzasadniających przyznanie wsparcia finansowego;
  5. źródło uzyskiwanych przychodów oraz oświadczenie osoby, której wniosek dotyczy, o dochodach uzyskanych w okresie ostatnich dwunastu miesięcy.

Wniosek może też zawierać adres poczty elektronicznej, numer telefonu, a także numer rachunku bankowego albo rachunku w SKOK osoby, której wniosek dotyczy.

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające:

  1. posiadanie przez twórcę lub artystę dorobku;
  2. zaistnienie okoliczności dotyczących sytuacji materialnej wnioskodawcy wraz ze wskazaniem okoliczności wpływających na tę sytuację, uzasadniających przyznanie wsparcia finansowego;
  3. zaistnienie okoliczności uprawniających do zwolnienia przyznanego wsparcia finansowego z podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 26 Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.), czyli do przedmiotowego zwolnienia od podatku zapomóg otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci.

Co ważne, jeżeli wniosek nie spełnia tych wymagań, minister kultury albo wyznaczona przez niego instytucja wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Minister kultury (wyznaczona instytucja) przechowują dane osobowe zawarte we wniosku oraz dokumentach, o których mowa wyżej, przez okres 5 lat, licząc od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpiło rozpatrzenie wniosku albo pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego nie może przekroczyć jednorazowo przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za rok poprzedni, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” zgodnie z art. 5 ust. 7 Ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Obecnie wynosi ono 4134,02 zł (M.P. z 2019 r. poz. 201).

Środki przyznane w ramach wsparcia finansowego przekazuje się na wskazany rachunek bankowy albo rachunek w SKOK osoby, której przyznano wsparcie finansowe, albo w inny uzgodniony z tą osobą sposób.

Ponadto, minister kultury może powoływać komisje w celu zaopiniowania lub oceny wniosków, których zakres wymaga doświadczenia lub wiedzy eksperckiej.

Rozporządzenie obowiązuje od 4 listopada 2020 r.