W Dz. Urz. M.P. z 26 listopada 2020 r. pod poz. 1082 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 24 listopada 2020 r. w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w roku 2021.

Na podstawie art. 60 ust. 4 Ustawy z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym ogłoszono, że wysokość opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w 2021 r. wynosi 5165 zł.