W Dz. Urz. M.P. z 11 stycznia 2021 r. pod poz. 11 opublikowano obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z 1 stycznia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów.

Na podstawie art. 3 ust. 3 Ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) z dniem 1 stycznia 2021 r. ogłoszono aktualne progi unijne, ich równowartości w złotych oraz równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro w pzp (załącznik do obwieszczenia).

W przypadku zamówień klasycznych (art. 7 pkt 33 pzp) limit na:

  • roboty budowlane udzielanych przez zamawiających publicznych — wynosi 5 350 000 euro, czyli 22 840 755 zł;
  • dostawy i usługi lub organizowania konkursów przez zamawiających publicznych będących jednostkami sektora finansów publicznych (dalej: JSFP), z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego (dalej: JST) oraz ich związków, JSFP, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest JST, a także przez zamawiających publicznych będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej — wynosi 139 000 euro, czyli 593 433 zł;
  • dostawy i usługi lub organizowanie konkursów przez zamawiających publicznych, innych niż określeni w pkt 2 — wynosi 214 000 euro, czyli 913 630 zł;
  • usługi społeczne i inne szczególne usługi (art. 359 pkt 1 pzp), udzielane przez zamawiających publicznych — wynosi 750 000 euro, czyli 3 201 975 zł.

Poza tym, kwota, o której mowa w:

  • art. 30 ust. 4 pzp, wyrażona jako 80 000 euro to 341 544 zł;
  • art. 359 pzp, wyrażona jako 750 000 euro to 3 201 975 zł;
  • art. 30 ust. 4, art. 392 ust. 1 i art. 613 ust. 3 pzp, wyrażona jako 1 mln euro to 4 269 300 zł;
  • art. 108 ust. 2, art. 220 ust. 1 pkt 2, art. 446 ust. 1 pkt 3, art. 593 ust. 2, art. 613 ust. 2 pkt 2 oraz art. 620 ust. 2 pkt 2 i 3 pzp, wyrażona jako 10 mln euro to 42 693 000 zł;
  • art. 108 ust. 2, art. 220 ust. 1 pkt 2, art. 446 ust. 1 pkt 3, art. 593 ust. 2, art. 613 ust. 2 pkt 1 oraz art. 620 ust. 2 pkt 2 i 3 pzp, wyrażona jako 20 mln euro to 85 386 000 zł.

Średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów wynosi 4,2693.