Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 7 grudnia 2020 r. poz. 2176);
 • o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz.U. z 8 grudnia 2020 r. poz. 2183);
 • o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. z 8 grudnia 2020 r. poz. 2187);
 • o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 10 grudnia 2020 r. poz. 2207);
 • o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 10 grudnia 2020 r. poz. 2211);
 • o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 14 grudnia 2020 r. poz. 2232);
 • o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 15 grudnia 2020 r. poz. 2243);
 • Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 16 grudnia 2020 r. poz. 2261);
 • o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U. z 16 grudnia 2020 r. poz. 2268);
 • o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 21 grudnia 2020 r. poz. 2296);
 • o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 8 stycznia 2021 r. poz. 38);
 • Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 11 stycznia 2021 r. poz. 53);
 • Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 12 stycznia 2021 r. poz. 66);
 • o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 13 stycznia 2021 r. poz. 75).

Opublikowano także jednolite teksty rozporządzeń:

 • Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz.U. z 11 stycznia 2021 r. poz. 56);
 • Ministra Finansów w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz.U. z 13 stycznia 2021 r. poz. 80).