W Dz.U. z 28 grudnia 2020 r. pod poz. 2366 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów.

Określono wzory dokumentów (stanowiące kolejne załączniki do rozporządzenia): ZUS ZUA, ZUS ZCNA, ZUS ZZA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA, ZUS ZPA, ZUS ZFA, ZUS ZIPA, ZUS ZWPA, ZUS ZBA, ZUS ZAA, ZUS RCA, ZUS RCA cz. II, ZUS RZA, ZUS RSA, ZUS RPA, ZUS DRA, ZUS DRA cz. II, informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej, informacja roczna dla osoby ubezpieczonej, ZUS ZSWA, ZUS RIA, ZUS OSW, a także zgłoszenie umowy o dzieło — o symbolu RUD, stanowiące załącznik nr 24 do rozporządzenia.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

Do dokumentów przekazywanych za okresy przypadające przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się wzory dokumentów w tych wersjach.