W Dz. Urz. M.P. z 11 stycznia 2021 r. pod poz. 10 opublikowano uchwałę nr 191 Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025.

Wykonawcą programu jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Program jest finansowany ze środków budżetu państwa.

Ogólna kwota środków z budżetu państwa w całym okresie realizacji programu wyniesie 300 mln zł. Środki z budżetu państwa w poszczególnych latach wyniosą po 60 mln zł.

Uchwała obowiązuje od 12 stycznia 2021 r.