W Dz.U. z 28 grudnia 2020 r. pod poz. 2368 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 23 grudnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu na wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe przychodu uzyskanego w 2018 r. z odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego.

Do 31 grudnia 2021 r. przedłużono termin na wydatkowanie przez podatnika na własne cele mieszkaniowe przychodu uzyskanego w 2018 r. z odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Rozporządzenie obowiązuje od 29 grudnia 2020 r.