W Dz.U. z 8 grudnia 2020 r. pod poz. 2188 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

Zmiany wprowadzono do Rozporządzenia Ministra Finansów z 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (dalej: rozporządzenie). Do rozporządzenia dodano § 10ba, zgodnie z którym do dnia odwołania na obszarze Polski stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towar i usług (chodzi o darowizny), której przedmiotem są:

  • komputery przenośne, wyłącznie laptopy i tablety;
  • jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych;
  • drukarki;
  • skanery;
  • urządzenia komputerowe do pisma Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących);
  • urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i przełączniki sieciowe, routery i modemy).

Obniżoną stawkę VAT stosuje się wyłącznie do dostawy tych towarów, dokonanej na rzecz:

  • placówek oświatowych;
  • organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych oraz operatora OSE, o którym mowa w Ustawie z 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, ośrodków pomocy społecznej lub centrów usług społecznych — w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym;
  • organów prowadzących szkołę lub placówkę, o których mowa w art. 4 pkt 16 Ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (chodzi o ministra, jednostkę samorządu terytorialnego, inne osoby prawne i fizyczne) — w celu dalszego nieodpłatnego przekazania prowadzonym placówkom oświatowym.

Stawkę 0% VAT stosuje się pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy darowizny.

Stawkę 0% VAT można stosować do darowizn dokonanych od 1 września 2020 r. do 9 grudnia 2020 r.

W takim przypadku warunki uznaje się za spełnione również w przypadku, gdy podatnik oraz dokonujący darowizny potwierdzą na piśmie jej dokonanie oraz z potwierdzenia tego wynika, że towary zostaną przekazane placówce oświatowej.

Rozporządzenie obowiązuje od 9 grudnia 2020 r.