W Dz. Urz. M.P. z 8 grudnia 2020 r. pod poz. 1125 opublikowano Uchwałę Rady Ministrów nr 167 z 16 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025.

Na wykonawcę programu wyznaczono ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Program jest finansowany ze środków budżetu państwa, a ogólna kwota środków z budżetu państwa w całym okresie realizacji programu wyniesie 200 mln zł.

Uchwała obowiązuje od 9 grudnia 2020 r.