W Dz.U. z 7 grudnia 2020 r. pod poz. 2174 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 2 grudnia 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie.

Zarządzono zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie, stanowiących u podatników tego podatku przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 20 ust. 1 Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (przychód ze stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście i z innych źródeł).

Świadczenie to obejmuje koszt badania kwalifikacyjnego, szczepionki, przeprowadzenia szczepienia i konsultacji specjalistycznej. Jeżeli świadczenie wchodzi w skład pakietu usług medycznych o szerszym zakresie niż szczepienia ochronne przeciw grypie, zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do wartości świadczenia do wysokości nieprzekraczającej 100 zł w roku podatkowym.

Zaniechanie stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 marca 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano ogłoszony na obszarze Polski stan epidemii w związku z COVID-19.

Rozporządzenie obowiązuje od 8 grudnia 2020 r.