W Dz. Urz. M.P. z 5 stycznia 2021 r. pod poz. 3 opublikowano komunikat MKDNiS z 22 grudnia 2020 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Zmianę programu stosuje się od 10 grudnia 2020 r.

Treść zmienionego programu zamieszczono w BIP na stronie podmiotowej Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w zakładce „Legislacja”, w części „Programy wieloletnie”.