W Dz.U. z 7 grudnia 2020 r. pod poz. 2177 opublikowano Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z 3 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej, sposobu powoływania jej członków oraz Przewodniczącego.

Zmiany dotyczą Rozporządzenia MKiDN z 14 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej, sposobu powoływania jej członków oraz Przewodniczącego (dalej: rozporządzenie).

Minister kultury, nie później niż na miesiąc przed upływem kadencji Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej, wskazuje 10 kandydatów na członków rady, w tym 3 kandydatów reprezentujących muzea martyrologiczne, spośród osób wyróżniających się wiedzą merytoryczną i osiągnięciami zawodowymi oraz dorobkiem w zakresie działalności muzealniczej lub w zakresie spraw związanych z miejscami pamięci narodowej, niezbędnymi do pełnienia funkcji członka rady (§ 2 rozporządzenia). W wyniku nowelizacji dotychczasowy miesięczny termin skrócono tu do tygodnia.

Z § 3 ust. 3 rozporządzenia wynika zaś, że zjazd muzeów rejestrowanych zwołuje minister kultury nie później niż na trzy miesiące przed upływem kadencji Rady. W tym przypadku trzymiesięczny termin skrócono do dwóch tygodni.

Do § 3 dodano ust. 4, zgodnie z którym udział w zjeździe muzeów rejestrowanych może odbywać się zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zapewniających komunikację w czasie rzeczywistym.

Rozporządzenie obowiązuje od 8 grudnia 2020 r.