Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 18 stycznia 2021 r. poz. 110);
 • o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 18 stycznia 2021 r. poz. 112);
 • Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 21 stycznia 2021 r. poz. 137);
 • o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 25 stycznia 2021 r. poz. 154);
 • Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 26 stycznia 2021 r. poz. 162);
 • o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. z 26 stycznia 2021 r. poz. 165);
 • o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz.U. z 27 stycznia 2021 r. poz. 170);
 • o Instytucie Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 28 stycznia 2021 r. poz. 177);
 • o Radzie Ministrów (Dz.U. z 28 stycznia 2021 r. poz. 178);
 • o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz.U. z 28 stycznia 2021 r. poz. 179);
 • o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 28 stycznia 2021 r. poz. 183);
 • o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 29 stycznia 2021 r. poz. 195);
 • o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej (Dz.U. z 29 stycznia 2021 r. poz. 198);
 • o kosztach komorniczych (Dz.U. z 1 lutego 2021 r. poz. 210);
 • o rachunkowości (Dz.U. z 1 lutego 2021 r. poz. 217);
 • o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz.U. z 4 lutego 2021 r. poz. 239);
 • o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 5 lutego 2021 r. poz. 247);
 • o kinematografii (Dz.U. z 8 lutego 2021 r. poz. 257);
 • o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 10 lutego 2021 r. poz. 266);
 • o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 11 lutego 2021 r. poz. 269);
 • o dozorze technicznym (Dz.U. z 11 lutego 2021 r. poz. 272);
 • o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 11 lutego 2021 r. poz. 275);
 • o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 11 lutego 2021 r. poz. 276);
 • Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 12 lutego 2021 r. poz. 281);
 • o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 15 lutego 2021 r. poz. 289);
 • o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 15 lutego 2021 r. poz. 291);
 • o finansach publicznych (Dz.U. z 18 lutego 2021 r. poz. 305).

Opublikowano także jednolite teksty rozporządzeń:

 • MKiDN w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 14 stycznia 2021 r. poz. 81);
 • Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 14 stycznia 2021 r. poz. 83);
 • MKiDN w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu (Dz.U. z 5 lutego 2021 r. poz. 251);
 • Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. z 15 lutego 2021 r. poz. 288).