W Dz.U. z 27 stycznia 2021 r. pod poz. 167 opublikowano Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z 29 grudnia 2020 r. w sprawie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Fryderyka Chopina”.

Rozporządzenie określa:

  • wzór i tryb rozpatrywania wniosku o nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Fryderyka Chopina” (wniosek stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia),
  • sposób wręczenia odznaki i noszenia jej miniatury,
  • tryb działania komisji do spraw opiniowania wniosków,
  • wzór odznaki i jej miniatury (załącznik nr 2 i 3 do rozporządzenia),
  • wzór legitymacji potwierdzającej nadanie odznaki (załącznik nr 4 do rozporządzenia),
  • sposób postępowania w przypadku zagubienia albo zniszczenia odznaki lub legitymacji potwierdzającej nadanie odznaki, w tym wydawania ich duplikatu.

Wniosek składa się do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą MKDNiS. W przypadku stwierdzenia braków formalnych MKDNiS wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia we wskazanym terminie, nie krótszym niż 7 dni.

Odznakę wraz z jej miniaturą i legitymacją potwierdzającą nadanie odznaki wręcza MKDNiS lub osoba przez niego upoważniona w okolicznościach zapewniających uroczysty charakter wręczenia. Miniaturę odznaki nosi się po prawej stronie piersi.

W przypadku zagubienia albo zniszczenia odznaki lub legitymacji, na wniosek osoby fizycznej albo jednostki organizacyjnej, którym nadano odznakę, a w przypadku osoby fizycznej również na wniosek członka jej rodziny, MKDNiS wydaje duplikat odznaki lub legitymacji potwierdzającej nadanie odznaki za zwrotem kosztów.

Rozporządzenie obowiązuje od 4 lutego 2021 r.