W Dz.U. z 18 lutego 2021 r. pod poz. 318 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 16 lutego 2021 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego.

Do 20 sierpnia 2021 r. przedłużono terminy przekazania zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników przez płatników w styczniu 2021 r., przewidziane w:

  1. art. 38 ust. 1 Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof), w przypadku zaliczek na podatek dochodowy (art. 31 updof), czyli ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych;
  2. art. 42 ust. 1 updof — w przypadku zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (art. 41 ust. 1 i 4 updof), od dokonanych świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 updof (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło bez przekazania praw autorskich), oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.

Zaliczki i podatek zryczałtowany z tych tytułów pobranych w styczniu 2021 r. należało odprowadzić do 22 lutego 2021 r. (20 lutego przypada w sobotę).

Przedłużenie tego terminu dotyczy płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą według PKD 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z lub 96.04.Z.

Rozporządzenie obowiązuje od 18 lutego 2021 r.