W Dz.U. z 29 stycznia 2021 r. pod poz. 190 opublikowano Ustawę budżetową na rok 2021 z 20 stycznia 2021 r.

W załączniku nr 1 do ustawy budżetowej wyszczególniono w części 24 działy: 730, 750, 801, 854 i 921, obejmujące kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, dla których zaplanowano dochody na 2021 r. w wysokości 5 490 000 zł.

W załączniku nr 2 do ustawy budżetowej przewidziano zaś wydatki budżetu państwa na 2021 r., w tym na dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w wysokości 3 136 940 zł (w tym na budżety wszystkich województw w wysokości 151 322 zł). Na całą część 24 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” przeznaczono wydatki łącznie w wysokości 4 689 812 zł.

Ustawa obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.