W Dz. Urz. M.P. z 5 marca 2021 r. pod poz. 235 opublikowano Uchwałę Rady Ministrów nr 16 z 1 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w celu tworzenia warunków skutecznego przeciwdziałania przemocy w rodzinie Rada Ministrów przyjmie Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, określający szczegółowe działania w zakresie:

  • zapewnienia ochrony i udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie;
  • oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie;
  • podnoszenia świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie oraz promowania metod wychowawczych bez użycia przemocy;
  • upowszechniania informacji o możliwościach i formach udzielania pomocy zarówno osobom dotkniętym przemocą, jak i stosującym przemoc w rodzinie.

Uchwała obowiązuje od 5 marca 2021 r., ale z mocą od 1 stycznia 2021 r.