W Dz. Urz. M.P. z 26 lutego 2021 r. pod poz. 221 opublikowano obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 23 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej karty oraz wydaniem jej duplikatu.

Zmiany dotyczą opłat określonych w Ustawie z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (dalej: ustawa o KDR). Z art. 13 ust. 2 ustawy o KDR wynika, że wydanie duplikatu KDR podlega opłacie, która według obwieszczenia wynosi 10,12 zł (przedtem: 9,21 zł).

W art. 29 ust. 4 ustawy o KDR określono koszt realizacji ustawy przez gminę za obsługę zadań gminy związanych z przyznawaniem KDR, który po zmianie wynosi 14,70 zł (przedtem: 13,40 zł) za jedną rodzinę wielodzietną w gminie, chyba że KDR przyznawana jest wyłącznie rodzicom — w takim przypadku koszt ten wynosi obecnie 5,77 zł (przedtem: 5,36 zł) za jedną rodzinę wielodzietną.

W przypadku gdy po przyznaniu KDR członkom rodziny wielodzietnej nastąpiła zmiana w liczbie członków rodziny wielodzietnej skutkująca koniecznością przyznania kolejnej KDR lub w przypadku
przyznania nowej KDR członkowi rodziny wielodzietnej, który był już posiadaczem KDR, lub w przypadku stwierdzenia utraty prawa do posiadania KDR, koszt realizacji ustawy przez gminę wynosi obecnie 2,96 zł (przedtem: 2,68 zł) za przyznanie KDR (art. 29 ust. 5 ustawy o KRD).

Zgodnie z art. 29 ust. 6 ustawy o KDR, koszt realizacji ustawy przez gminę za:

  • wydanie duplikatu KDR,
  • udostępnienie karty elektronicznej — w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna,
  • wydanie karty tradycyjnej — w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna

– wynosi obecnie 1,49 zł (przedtem: 1,34 zł).