W Dz.U. z 8 lutego 2021 r. pod poz. 255 opublikowano Ustawę z 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych.

Ustawa określa zasady tworzenia, utrzymywania, udostępnienia, likwidacji oraz finansowania rezerw strategicznych, a także zadania i organizację Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Asortymenty rezerw strategicznych i ich ilości określa Rządowy Program Rezerw Strategicznych opracowywany przez Prezesa Rady Ministrów.

Rezerwy strategiczne tworzy się:

 1. na wypadek:
  • zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz
  • wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej;
 2. w celach:
  • wsparcia wykonywania zadań w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa,
  • odtworzenia infrastruktury krytycznej,
  • złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia,
  • realizacji interesów narodowych Polski w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego,
  • wypełnienia jej zobowiązań międzynarodowych, a także
  • udzielania pomocy i wsparcia podmiotom prawa międzynarodowego publicznego.

Z dniem 23 lutego 2021 r. istniejąca dotąd Agencja Rezerw Materiałowych stała się Rządową Agencją Rezerw Strategicznych, ponieważ utraciła moc Ustawa z 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 2051).

Ustawa obowiązuje od 23 lutego 2021 r.