W Dz. Urz. M.P. z 25 lutego 2021 r. pod poz. 218 opublikowano Uchwałę nr 27 Rady Ministrów z 16 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021–2030.

Dokument programu pod nazwą Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021–2030 stanowi załącznik do uchwały. Program określa m.in. wskaźniki monitorujące realizację strategii obejmujące osiem priorytetów: niezależne życie, dostępność, edukacja, praca, warunki życia i ochrona socjalna, zdrowie, budowanie świadomości oraz koordynacja.

Uchwała obowiązuje od 12 marca 2021 r.